GO BACK
POWRÓT
SERVER RULES1. It is forbidden to rob other players from their items. Any attempt to steal may be punished by blocking the account on the server and confiscation of items obtained from stealing. The length of the penalty is determined according to the criteria of the administration and the degree of the offense committed.

2. It is forbidden to use administration failures, game engine errors, map errors, and the use of illegal software that is blocked by Easy Anti Cheat. If the player is not sure if he commits an offense during the game, then it is good to contact the server administrator to determine if the deed complies with the rules. The punishment for this offense is to block the account on the server and confiscate items obtained through the use of undesirable practice.

3. It is forbidden to insult/threaten/stalk other players, as well as friends/family members of other players. The penalty is set in the event that the insulted person reports the matter to the administration, and will have evidence of it in the form of a recording, where they are insults on the voice chat, and screen shots when the offense is committed on the chat. Then the offender can be punished.

4. It is forbidden to advertise other servers from RUST and other games. The penalty for advertising is to lock your account depending on whether the ad was intentionally or accidentally sent.

5. It is forbidden to send repeated messages in the chat more than 5 times in a row. The exception is an urgent situation to the administrator, and the administrator does not see the message in the chat.

6. It is forbidden to impersonate other players and administrations with a nickname. Impersonation includes a very similar (not the same) nickname set up for fraud, etc. If the impersonation is real, player is banned on server until he will not change his nickname to non-impersonated one.

7. It is forbidden to stalk and disturb other players of the game through voice chat. Stalking is only punished if the stalking person reports the matter to the administration. If it was stalking through voice chat, a stalking confirmation recording is required, and in other situations it would be a great help for the administration to take screenshots of the stalker's offense.

8. It is forbidden to send to third parties and other participants of the game personal data of other players without their permission. The offense is taken into account when the injured party reports to the administration to resolve the dispute. The penalty is set by the level of information provided, e.g. ID, bank card details, etc.

9. When committing any offense, a warning (instead of blocking) may be given to the player if the offense was his first and minor, or just very minor. The administrator of the server decides whether to issue a warning. Each player has the right to a maximum of 3 warnings. After the limit of warnings is reached, the penalties listed in the server rules are strictly imposed.

10. It is forbidden to enclose monuments/buildings of other players in order to disturb the game or attempt to appropriate the public monument/private object of the player. A penalty is awarded if another player reports the matter to the server administration.

11. When using public gameplay elements, such as a recycler or public excavator, You should not move away from the place of the procedure when being carried out, because the administration is not responsible for items stolen in this way and there is no penalty. However, when you observe a player trying to steal your belongings while using a public item, try to document it and send it to the administration. Then the person who steals is penalized according to the penalty schedule in the first point.

12. It is forbidden to position objects causing excessive FPS drops (reflectors, etc.). When this situation is reported, items that cause inheritances are removed at the expense of the owner of the objects. However, when the owner of the objects is currently on the server, a request is sent to remove the placed objects due to the decrease in game performance.

13. It is forbidden to set homes in inaccessible places which are possible to reach by map errors and plugins. An example of a place would be a home in the middle of the rock or under a map. In the worst case, the punishment for this can be an account lockout. Any home placed in an illegal location is removed without informing the owner.

14. It is forbidden to create multiple accounts to gain an advantage over other players or to exceed the limit of items per player. A player may have more than one account when normal gameplay is taking place on that account and does not exhibit any disturbing behavior. If a violation of this point is detected, a permanent blockade is imposed on the multi-account and depending on the situation, a blockade may be imposed on the main account too.

15. The administrator has the right to issue a penalty other than that described in the rules, if in his opinion it is too serious / exaggerated for the act committed.

16. When the situation can be seen as an offense, and it is not recorded in the server rules, the administrator may take the action of resolving the conflict and punishing the person who is possibly committing the offense. In this situation, a thorough conversation is conducted with the person who may have committed a given offense in order to determine the course of the offense and ultimately punish.

17. The administration reserves the right to edit the server rules when it notices a shortcoming or the last new item.

18. Ignorance of the rules does not release them from non-compliance with them and staying on the server without the rules laid down therein.

19. Thank you for reading our rules and as part of our thanks you will receive the "rules" code, which you can pick up on the server under the "/code rules" command.

Last Rules Edit: 27.02.2023
1. Zabrania się okradania innych graczy z ich przedmiotów. Wszelkie próby kradzieży mogą być karane blokadą konta na serwerze oraz konfiskatą przedmiotów uzyskanych z kradzieży. Długość kary ustala się na podstawie kryteriów wymiaru kary oraz stopnia popełnionego wykroczenia.

2. Zabrania się korzystania z błędów administracyjnych, błędów silnika gry, błędów map oraz korzystania z nielegalnego oprogramowania, które jest blokowane przez Easy Anti Cheat. Jeśli gracz nie jest pewien, czy popełnia wykroczenie w trakcie gry, to dobrze jest skontaktować się z administratorem serwera w celu ustalenia, czy czyn jest zgodny z regulaminem. Karą za to wykroczenie jest zablokowanie konta na serwerze i konfiskata przedmiotów uzyskanych w wyniku stosowania niepożądanych praktyk.

3. Zabrania się obrażania/grożenia/prześladowania innych graczy, a także przyjaciół/członków rodziny innych graczy. Kara ustalana jest w przypadku, gdy osoba znieważona zgłosi sprawę do administracji i będzie miała na to dowód w postaci nagrania, na którym znajdują się obelgi na czacie głosowym, lub zrzutów ekranu w momencie popełnienia wykroczenia na czacie głosowym. czat. Wtedy sprawca może zostać ukarany.

4. Zabrania się reklamowania innych serwerów RUST oraz innych gier. Karą za reklamę jest zablokowanie konta w zależności od tego, czy reklama została wysłana celowo, czy przypadkowo.

5. Zabrania się wysyłania powtarzających się wiadomości na czacie więcej niż 5 razy pod rząd. Wyjątkiem jest pilna sytuacja dla administratora, a administrator nie widzi wiadomości na czacie.

6. Zabronione jest podszywanie się pod innych graczy i administracje nickiem. Podszywanie się obejmuje bardzo podobny (nie ten sam) pseudonim stworzony w celu oszustwa itp. Jeśli podszywanie się jest prawdziwe, gracz zostaje zbanowany na serwerze, dopóki nie zmieni swojego pseudonimu na inny niż podszywający się.

7. Zabrania się śledzenia i przeszkadzania innym graczom w grze poprzez czat głosowy. Stalking jest karany tylko wtedy, gdy osoba prześladowana zgłosi sprawę do administracji. Jeśli było to prześladowanie przez czat głosowy, wymagane jest nagranie potwierdzające prześladowanie, a w innych sytuacjach byłoby bardzo pomocne dla administracji zrobienie zrzutów ekranu z wykroczenia stalkera.

8. Zabrania się przesyłania osobom trzecim i innym uczestnikom gry danych osobowych innych graczy bez ich zgody. Przestępstwo jest brane pod uwagę, gdy poszkodowany zgłasza się do administracji w celu rozstrzygnięcia sporu. Kara jest ustalana na podstawie poziomu przekazywanych informacji, m.in. ID, dane karty bankowej itp.

9. W przypadku popełnienia przewinienia, gracz może otrzymać ostrzeżenie (zamiast blokowania), jeśli przewinienie było jego pierwszym i mniejszym lub bardzo drobnym przewinieniem. O wystawieniu ostrzeżenia decyduje administrator serwera. Każdy gracz ma prawo do maksymalnie 3 ostrzeżeń. Po wyczerpaniu limitu ostrzeżeń, kary wymienione w regulaminie serwera są surowo nakładane.

10. Zabrania się ogradzania budynków innych graczy w celu zakłócenia gry lub próby przywłaszczenia publicznego monumentu. Kara jest naliczana, jeśli inny gracz zgłosi sprawę do administracji serwera.

11. Korzystając z ogólnodostępnych elementów rozgrywki, takich jak recykler czy publiczna koparka, nie należy oddalać się od miejsca przeprowadzanej procedury, ponieważ administracja nie ponosi odpowiedzialności za skradzione w ten sposób przedmioty i nie grozi za to żadna kara. Jeśli jednak zauważysz, że gracz próbuje ukraść twoje rzeczy podczas korzystania z przedmiotu publicznego, spróbuj to udokumentować i wysłać do administracji. Następnie osoba kradnąca jest karana zgodnie z tabelą kar w pierwszym punkcie.

12. Zabrania się ustawiania przedmiotów powodujących nadmierne spadki FPS (reflektory itp.). W przypadku zgłoszenia takiej sytuacji przedmioty powodujące spadki są usuwane na koszt właściciela obiektów. Jednak gdy właściciel obiektów przebywa aktualnie na serwerze, wysyłana jest prośba o usunięcie umieszczonych obiektów ze względu na spadek wydajności gry.

13. Zabrania się stawiania domów w miejscach niedostępnych, do których można dotrzeć za pomocą błędów map i pluginów. Przykładem miejsca może być dom w środku kamienia lub pod mapą. W najgorszym przypadku karą za to może być blokada konta. Każdy dom umieszczony w nielegalnej lokalizacji jest usuwany bez informowania właściciela.

14. Zabrania się tworzenia wielu kont w celu uzyskania przewagi nad innymi graczami lub przekroczenia limitu przedmiotów na gracza. Gracz może mieć więcej niż jedno konto, gdy na tym koncie odbywa się normalna rozgrywka i nie wykazuje żadnych niepokojących zachowań. W przypadku wykrycia naruszenia tego punktu multikonto zostaje nałożone na stałe i w zależności od sytuacji może zostać nałożone również na konto główne.

15. Administrator ma prawo nałożyć karę inną niż opisana w regulaminie, jeżeli w jego ocenie jest ona zbyt poważna/przesadna w stosunku do popełnionego czynu.

16. Gdy sytuacja może zostać uznana za wykroczenie, a nie jest to ujęte w regulaminie serwera, administrator może podjąć działania zmierzające do rozwiązania konfliktu i ukarania osoby, która prawdopodobnie dopuściła się wykroczenia. W takiej sytuacji przeprowadzana jest szczegółowa rozmowa z osobą, która mogła popełnić dane przestępstwo, w celu ustalenia przebiegu przestępstwa i ostatecznego ukarania.

17. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu serwera w przypadku zauważenia niedociągnięć lub ostatniej nowości.

18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania i przebywania na serwerze niezgodnie z regulaminem.

19. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym regulaminem, a w ramach podziękowania za przeczytanie regulaminu otrzymujesz kod, który możesz odebrać na serwerze komendą "/code rules".

Ostatnia edycja zasad: 27.02.2023